Barn och ungas möjlighet till organisering

Utgivningsår: 2020

Rapporten ger LSU syn på vad som bör prioriteras i regeringens Ungdomspolitiska handlingsprogram. Den togs fram i samverkan med våra medlemsorganisationer som rådfrågades bland annat genom djupintervjuer och flera enkätundersökningar. Analysen utmynnar i åtta huvudsakliga rekommendationer och förslag på hur den svenska ungdomspolitiken kan harmonieras med EU:s ungdomsmål och i Barnkonventionen.

Läs online och ladda ner